Регистрация

регистрация

Общи условия

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Веломания” ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством онлайн магазин DragZone.bg.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра обслужващ DragZone.bg. или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява изцяло да приеме и спазва настоящите Общи условия.

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от DragZone.bg сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

1. Името и адреса ни – фирма „Веломания” ЕООД, гр. София, ул. Гюешево №83, Бизнес център "Сердика"
2. Данни за кореспонденция – тел. за връзка 0884 07 39 16, може да ни пишете на e-mail адрес info@DragZone.bg
3. Фирма „Веломания” ЕООД е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени, посочени в сайта DragZone.bg, са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цените на стоките, но може да ги видите в страницата Доставка и начин на плащане.
4. Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин DragZone.bg е Комисията за защита на потребителите https://kzp.bg/ .
5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
7. Начините за Доставка и Плащане са описани подробно в страницата Доставка и начин на плащане.
8. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Общи правила и условия за използване на сайта

www.DragZone.bg е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито създател и собственик е фирма "Веломания" ЕООД, която е на пазара за велосипеди и велосипедни части повече от 15 години. Сайтът предлага през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента, много богата гама велосипеди, покриваща всички стилове колоездене, както и резервни части, инструменти и аксесоари на свeтовно известни производители, изявени с безупречно качество. 

„Веломания” ЕООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. 
Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни и друга информация, генерирани от екипа на DragZone.bg и/или Веломания ЕООД, са собственост на „Веломания” ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р. България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

в случаите когато коандидатствате за покупка на стока на изплащане чрез Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД

Вие потвърждавате, че се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания от Вас потребителски кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица, включително и Уникредит Булбанк АД (УКБ) и след сключването, на договор между тях и Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД (наричано по нататък „УКФ“) и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията Ви, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и измами, а също и управление на кредита Ви. Съгласието, е с цел да позволи на УКФ ЕАД да проверява Вашата кредитоспособност и да удостовери Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от Вас социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори и социално осигурителния Ви доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните Ви данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявате се и изрично упълномощавате УКФ ЕАД да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск Вашите лични и кредитни данни,в това число история по плащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на Ваше име при Уникредит Булбанк АД, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: УКБ, други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни. Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до личните Ви данни, съхранявани от трети страни - Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни.

Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането Ви за предоставянена желаната от Вас услуга може да не бъде изпълнено.

Потвърждавате, че сте запознат/а с факта, че УКФ, УКБ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.

„УКФ“ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Банковата група на

„УниКредит“, администратори на лични данни (наричани по-нататък „администратори“). В тази връзка УКФ има право да разкрива на администраторите,

личните Ви данни, предоставени на УКФ с настоящото Съгласие.

Давате своето изрично Съгласие резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното Ви досие.

Предоставяте правото на УКФ да проверява всички данни, предоставени от Вас, чрез независими източници, като доброволно давате своето изрично съгласие УКФ да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки моментот съществуването на евентуалните договорни правоотношения между Вас и УКФ.

Уведомен сте за правото Ви на достъп до личното Ви досие, съхранявано от УКФ. Адресът на „УКФ“ ЕАД за получаване на достъп до личните Ви данни е гр. София, ул. „Гюешево“ № 14, ет. 3, гр. София 1303, РБългария. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни.

В случай че сте регистриран като Едноличен търговец или Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, давате изричното си съгласие за следното: УКФ ЕАД да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за: доходи и направените осигурителни плащания, извършени от дружеството, на което сте едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по с мисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавате УКФ ЕАД да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната Ви оценка, във връзка с отпускане на Ваше име на целеви стоков кредит/паричен заем при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация; начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от дружеството Ви лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

С подписването на настоящото се съгласявате Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, да направи копие на личната Ви карта – електронно или на хартиен носител, което да се използва и съхранява единствено и само за нуждите на проверките, свързани с одобрението и отпускането на договор за кредит, предоставян от УКФ. Съгласявате се копието да бъде пазено към досието на договора за кредит, като доказателство за идентификацията Ви като кредитоискател.

DragZone.bg и „Веломания” ЕООД не носят отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта DragZone.bg. Но „Веломания” ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не е с комерсиална цел и не причинява вреди за DragZone.bg и „Веломания” ЕООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на DragZone.bg и посочване на линк към уебсайта на DragZone.bg. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на DragZone.bg и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на DragZone.bg. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. DragZone.bg си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на DragZone.bg за комерсиални цели след подписано споразумение, спрямо Допълнителните условия за ползване. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Веломания” ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. DragZone.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. DragZone.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени / характеристики на продукти

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! "Веломания" ЕООД си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При разлика с актуалната и обявената цена, клиента ще бъде уведомен своевременно по телефона. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на DragZone.bg за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното корегиране чрез софтуера, с който се управлява сайта. 

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта DragZone.bg, фирма "Веломания" ЕООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обзещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена над старата, под която е посочен и процента отстъпка от старата цена. 

Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка. За повече информация за наличността на даден продукт/и може де се свържете с нас на посочените координати за връзка.

Ограничение на отговорността

DragZone.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо DragZone.bgза възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на стоки, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Защита на личните данни на потребителите

Фирма „Веломания” ЕООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация по време на регистрацията Ви в сайта. Подадените от Вас лични данни са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността им се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви. 

Отказ от стоката

Вие, като потребители имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим в пълен размер заплатената от Вас стойност на стоката не по-късно от 30 дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента, а при връщане на такава – за сметка на доставчика.

ВАЖНО!!! Продуктите не трябва да имат следи от употреба( не трябва да са използвани) или да са с нарушен търговски вид. 

Арикули като долно бельо, предпазни маски за велосипедисти и хранителни добавки не подлежат на връщане поради хигиенични причини. Изключение правят случаите, в които е получен грешен или дефектен продукт.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване и да ни посетите отново.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.

Правила за писане и одобряване/не одобряване на мнения/коментари за продукти:

I. Ползване на коментарите

Всеки потребител, който публикува коментари, се съгласява с Общите условия за ползване на сайта посочени по-горе на тази страница. DragZone.bg не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.

II. Публикуване и оценка на мнения

Право на публикуване на мнения в сайта имат само регистрираните потребители на DragZone.bg. За да направят това е необходимо да попълнят следните полета: Рейтинг, Относно и Текст. Също така трябва да изберат ДА или НЕ при опцията "Препоръчвате ли този продукт?". 

Писането на кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Кирилицата се чете по-бързо. Пишейки на кирилица, уважавате тези, които четат мненията. Публикуването на връзки (линкове) към външни сайтове не е позволено. Всички мнения се публикуват автоматично като при наличието на нов коментар, администратора на сайта е своевременно уведомен.

Публикувайте мненията си по веднъж. Спамът и флудът са недопустими. Придържайте се към темата. Не се допуска публикуването на безсъдържателни мнения като "Хахаха", "Жестоко!", "Много яко" и други подобни тъй като няма да са от полза на останалите потребители на DragZone.bg. Опитайте да бъдете обективни.

III. Потребителите на сайта имат право:

1. Да публикуват мнения, свързани с продуктите в DragZone.bg
2. Да допълват вече публикувани коментари към стока/и.
3. Да докладват на администратора за неуместни мнения.
4. Да възразят писмено чрез формата за контакт в сайта за проблем, ако сметнат, че коментарите им са модерирани/изтрити неправомерно.

IV. Администраторът на сайта има право да скрива или изтрива мнения, когато те съдържат:

1. Спам или непоискани търговски съобщения.
2. Мнения, които нямат връзка с продукта, който се коментира.
3. Нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа.
4. Обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, включително към други коментиращи потребители в сайта.
5. Порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.
6. Лични данни според Закона за защита на личните данни.
7. Съдържание изцяло на чужд език или написани не на кирилица.
8. Администраторът си запазва правото да корегира правописни грешки, но няма право да редактира/променя коментарите на потребителите.

Обратна връзка:

  • тел: 0884 40 57 79; 0884 07 39 16 - Всеки работен ден между 9:00 и 20:00;
  • E-mail: info@DragZone.bg